محاسبه میزان بازدید یک سایت بر اساس رنک الکسا

این محاسبه تقریبی و بر اساس میانگین 3 ماهه می باشد همچنین دارای ضریب خطایی بین 5 الی 30 درصد است هرچقدر رنک الکسا کاهش یابد درصد خطا افزایش می یابد.

تعداد بازدید کننده :

برای محاسبه تعداد بازدید کننده (ip) میانگین بازدید روزانه را تقسیم بر میزان بازدید هر بازدید کننده (Daily Pageviews per Visitor) کنید.

بهترین نتیجه برای رنک های الکسا بین 50.000 الی 1.000.000 می باشد.